اَعضای هیأت مدیره آکادمی:

     
دکتر رضا شیرازی  دکتر سیده صفیه سیادت دکتر محسن غفاری
دبیر کمیته توسعه محصول و پلتفرم دبیر کمیته علمی دبیر کمیته اجرایی
 دانش آموخته دوره دکتری مدیریت بازرگانی  دانش آموخته دوره دکتری مهندسی کامپیوتر  دانش آموخته دوره دکتری مدیریت کسب و کار

 

 


  اَعضای هیأت علمی آکادمی:

     
دکتر بابک درویش روحانی دکتر مجید ایرانمنش دکتر داود کیا کجوری
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 دانش آموخته دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دانش آموخته دوره دکتری تحلیل پوششی داده ها  دانش آموخته دوره دکتری مدیریت دولتی 

 

     
دکتر منا سلیمانی دکتر علی غفاری دکتر فـرامرز کوثری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان عضو هیأت تحریریه مجله موفقیت
  دانش آموخته دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دانش آموخته دوره دکتری جامعه شناسی توسعه  دانش آموخته دوره دکتری سیستم های کنترل

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group